Press "Enter" to skip to content

Deniz Gezmiş Nickleri

Reklamlar
Reklamlar

En Güzel Deniz Gezmiş Msn Nickleri Sayfası – Bu sayfamızda Yeni Değişik Deniz Gezmiş Nickleri ve kısa Deniz Gezmiş Nickleri hazırladık. Sizde de burada olmayan farklı Deniz Gezmiş Msne nikleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım. Buyrun Deniz Gezmiş Nickleri;

* Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye’nin bağımsızlığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.

Reklamlar

* İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve ‘halka ve orduya karşı kullanırım’ şeklinde beyanda bulunmadım.

* Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaştık!

* Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz.Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik.

* Profesyonel devrimci bügünün Türkiye’sinde kendini hayatı boyunca Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.

* Türkiye’nin bağımsızlığından başka birşey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk.Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik.Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

* Sen bir kulsun, kul olarak kalacaksın.(Kayseri valisine)

* Her ölen,bir kişilik ölümünü ölmüş.(Vietnam’da ölenler için)

* Ne İbo’yla ne de arkadaşlarıyla fikir mücadelesini kazanamazsınız. Ben de kazanamam. Kıvırırlar O yüzden onları susturmanın tek yolu vardır: Ağızlarını açtıkları anda ağızlarına ağızlarına vurun!

* (İdam sehpasında)Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun Emperyalizm!

* Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytarılığına, Bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.

* İddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur, iddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız.. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.

* Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye’nin bağımsızlığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.

Diğer Deniz Gezmiş gibi düşünen devrimcilerin Nickleri;

Devlet derim ona herkesin ağı içtiği yere iyilerin ve kötülerin; devlet herkesin kendini yitirdiği yer. (nietzsche)

ya onurlu bir bakış yada görkemli bir direniş

“…Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABD\’ye karşı halkların birliği için savaş marşıdır…” Ernesto Che Guevara

“…Fethetmek zorunda olduğu sadece yeni bir dünya değildi yeni dünya ile boy ölçüşebilecek olan insanlara kendisini feda etmesi gerekmektedir…” Fransa\’da sınıf mücadeleleri / Karl Marx

“…Çok az olmamız felaket değil milyonlar bizimle olacak…” Lenin

“…Zor olan başarılır imkansız olan vakit alır…”Lenin

“…Yalan dört nala gider gerçek adım adım yürür.
Fakat gene de vaktinde yetişir…” Norveç Atasözü

“…Mazlumun dostu zalimlerin düşmanı olunuz…” Hz. Ali

“…Mümkünün son sınırlarına imkansızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak.Gerçekleşmiş imkanlar zorlanmış imkansızlıkların sonucudur…” Karl Liebknecht

“…Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır…” Ernesto Che Guevara

“…Satılmışlığın kahbeliğin riyakarlığın adiliğin ve her çeşit yabancılaşmanın karışımı olan karanlık denizin ortasında güneşi batmayan bir
Ada
Ben ne şuralıyım ne buralı
Adalıyım Adalı
Adam ormanlıktır
Dostluk yoldaşlık mertlik ormanı
Bütün Adamı kaplar
Erdemin güneşi yirmidört saat aydınlatır Adamı
Biz Ada sakinleri bilmeyiz karanlığı…” Mahir Çayan

“…Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir.Onlar bir avuç biz ise milyonlarız.Kaybedeceğimiz hiçbirşey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır…” Mahir Çayan

“Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar oysa asıl sorun onu değiştirmektir.”

Karl Marx

Bir kutupta servet birikimi diğer kutupta yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında sefaletin yorgunluk ve bezginliğin köleliğin cahilliğin zalimliğin aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur”

Karl Marx

“..insan ..dışındaki dünyayı değiştirerek o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir.””

Karl Marx

\’\’Zor yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir\’\’

Din baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir kalpsiz dünyanın kalbidir ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur.

Karl Marx

“Dünyadaki her şey hareket halindedir…
Yaşam değişir üretici güçler büyür
eski ilişkiler çöker.”

Karl Marx

“İnsanların varlığını belirleyen şey
onların bilinçleri değildir; tam tersine
onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır.”

Karl Marx

“Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise sınaî kapitalistli toplumu.”

(Karl Marks Felsefenin Sefaleti )

“Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele en son tahlilde … uzun dolambaçlı bir halk savaşıyla zafere erişebileceğini savunanlarla şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde \’legalite uğruna\’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir.”

( Mahir Çayan )

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri “Atatürkçü laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak sonra yanıldıklarını anlayacaklar tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.

( Mahir Çayan )

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için dünyanın Türkiye\’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!”

( Mahir Çayan )

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur.”

( Mahir Çayan )

“Örgütü örgüt yapan onu kitlelere tanıtan programlar veya yaldızlı laflar değil devrimci eylemdir.”

( Mahir Çayan )

Egemen sınıflar sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez kıyıcılıklarla ödüllendirirler; öğretilerini en vahşi düşmanlık en koyu kin en taşkın yalan ve karaçalma kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümlerinden sonra büyük devrimcileri zararsiz ikonlar durumuna getirmeye söz uygun düşerse azizleştirmeye ezilen sınıfları “teselli etmek” ve onları aldatmak için adlarını bir ayla (hâle) ile süslemeye çalışırlar. Böylelikle devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir. Burjuvazi ve işçi hareketi oportünistleri bugün işte marksizmi “evcilleştirme” biçimi üzerinde birleşiyorlar. Ögretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için kabul edilebilir ya da öyle görünen şeyler ön plana çıkarılıyor ve övülüyor.

Lenin

“Eğer bir toplumda devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar.”

Lenin

“Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey o örgütün eyleminin muhtevasıdır.”

Lenin

“Parlamenter eylem bazı kişilere -Marksist geçinen bazı kişilere- uşaklık ünvanını bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır”.

Lenin

“Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi(…) işçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır aklını kaybedrer sağa sola atılır\’\’

Lenin

\’\’İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları iyi bir okuldur.\’\’

Lenin

\’\’Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar\’\’

Lenin

“Baylar korkunuzu telaşınızı anlıyoruz. Bugün otlandığınız toprakları fabrikaları madenleri korumak için her türlü vahşete hazırsınız. Ama bilmelisiniz ki korkunun ecele faydası yoktur ve hiçbir vahşet bizi haklı davamızdan caydıramayacaktır. Sizi kendi yarattığınız sosyal-siyasal çelişmeler içinde döktüğünüz ve dökeceğiniz kanlar içinde boğacağız. Bizim ülkemize dönme hem de zaferle dönme umudumuz ve güvenimiz vardır. Ama sizler bir gün kaçacak ve bir daha dönemeyeceksiniz. Beyaz Ruslar’a bakın Kral Faruk’a Şah’a Somoza’ya bakın ve halkın geleceğini görün.”

Yılmaz Güney

“Biz hep gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Dağlarımız ovalarımız ırmaklarımız bizi bekliyor… Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim…

Yılmaz Güney

arkadaşlar!
dışarda bir şeyler oluyor farkında mısınız?
uykuda olanları sarsın uyandırın. herkese söyleyin yakında ışıklar kesilebilir.
karanlıkta ne yapacaksınız?

Yılmaz Güney

\’\’sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz… ya da bu düzenin baskılarına haksızlıklarına boyun eğerek şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. bu çeşit bir seçiş yok olmanın bir biçimidir.\’\’

Yılmaz Güney

Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız.Yarın bizim çünkü… Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirasi taşıyacaklar yüreklerinde… Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak……..

Yılmaz Güney

“Yarısını yedikten sonra elmizde bütün bir elma kalamayacağı gibi çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olamaz”

Engels

\’\’Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi\’\’

Engels

\’\’Köle ancak bir kez satılır proleter ise kendisini günbegün saatbesaat satmak zorundadır.\’\’

Engels

“Modern devlet biçimi ne olursa olsun özü itibarıyla kapitalist bir makinedir kapitalistlerin devletidir toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse o kadar çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir yurttaşları o kadar çok sömürür. İşçiler ücretli işçi proleter olarak kalırlar. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmaz bilakis doruğuna tırmandırılır.”

Engels

\’\’Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin… savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle
savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi safa geldi…”

CHE

“Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun”

Lenin

“Eğer bir toplumda devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar.”

Bizde Bilirdik Sevgiliye Karanfil Almasini Lakin Ac Idik Yedik Karanfİl Parasini… Yılmaz Güney

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

2 Comments

  1. Deniz Gezmiş mi 20 Ocak 2011

    Arkadaşlar sizleri bilmem ama deniz gezmiş öyle söyledikleri gibi iyi birisi değilmiş. Gerçi ölülerimizin arkasından kötü konuşmayın deniyor ama devlete karşı silah ile mücadeleye girişmiş birisi bence iyi birisi olamaz.

  2. Onur_T 20 Ocak 2011

    bir an için bana, marx’ın “felsefenin sefaleti” adlı yapıtını hatırlattı. proudhon marx’a karşı savaşmak için yazdığı “sefaletin felsefesi” adlı kitabına karşı marx’ta “felsefenin sefaleti”‘ni kaleme almıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.