İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Atatürk’ün Hayatı Ve Kişilik Özellikleri

Reklamlar

Atatürkün Hayatı Ve Kişiliği

Mustafa Kemal Atatürk çok renkli bir kişiliğe sahip idi. Neredeyse her konu hakkında bilgisi ve önerisi vardı. Söylediği sözler ile topluma ışık tutmuş ve yeni nesillere yol göstermiş çağdaşlaşma için devamlı adımlar atmıştır. Biz bu yazıda Atatürk’ün hayatı Ve kişilik özellikleri hakkında kısaca özet şeklinde bilgiler vereceğiz.

ATATÜRK’ÜN HAYATI
1881’ de Selanik’te doğdu.Askeri okullarda eğitim gördü.1.Dünya Savaşı’nı kaybeden Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması’na karşı çıktı.Çünkü bu antlaşma ulusun bağımsızlığını zedeliyordu. Bu sırada ülkede halk bu antlaşmanın uygulanmasına karşı örgütlenmişti.Bu insanları bir araya getirmek amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Daha sonra Amasya’da devlet adamları ve komutanlarla görüşme yaptı .Burada alına kararlar halkın bilinçlenmesini sağladı.

Reklamlar
Reklamlar

Erzurum ve Sivas’ta halkın temsilcileriyle kongrelere katıldı.Bunlara başkanlık edip önemli kararlar alınmasını sağladı.23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını sağladı.Böylece,hakimiyet kayıtsız şartsız millete verildi. TBMM başkanı olan Mustafa Kemal düzenli ordunun kurulmasını sağladı.Bu ordu Kurtuluş Savaşı’nda başarılar kazandı.Mustafa Kemal Sakarya’da orduya www.tugbam.com başkomutanlık yaptı.Savaş halkın da desteği ile zaferle sonuçlandı. Türkiye’nin bağımsızlığını dünyaya kanıtladığı Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal’e Soyadı Kanunu ile Atatürk soyadı veridi.Yaptığı yeniliklerle ülkemizin modernleşmesini sağlayan Atatürk, 10 Kasım 1938’de vefat etti.

ATATÜRKÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Mustafa Kemal; çok yönlü, üstün yetenek, zeki ve kuvvetli iradeye sahiptir. Bunlar Mustafa Kemal’in Türk milletinin en büyük lideri olmasında ve tüm dün­yaca kabul edilmesinde etkili olan özellikleridir.

1. Vatanseverliği
– Mustafa Kemal, bir asker olarak birçok cep­hede vatan savunmasının en güzel örneklerini verdi.

– Vatanı savunmanın yüce bir görev olduğunu belirtti. Çanakkale Cephesi’nde askerlerine: “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyerek Türk ordusunun Çanakkale Savaşlarındaki başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur.

– Sakarya Meydan Savaşı’nda Mustafa Kemal askerlerine şu emri verdi: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Va­tanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslan­madıkça terk edilemez.” Bu emrin harekete geçir­diği vatanseverlik duygusu Türk ordusuna büyük bir zafer daha kazandırdı.

2. İdealistliği
– Atatürk’ün ideali; Türk milletinin çağdaş, hayat seviyesi içinde yaşayan bir millet olarak varlığını yük­seltmektir.

– Onun ilkeleri bu ideali gerçekleştirmeye yöne­liktir.

– Mustafa Kemal, Onuncu Yıl Nutku’nda, az za­manda çok büyük işler yapıldığını belirtmiş, ancak bunları yeterli görmemiştir.

– Mustafa Kemal, idealistliğinin bir gereği olarak şunları söylemiştir: “Yurdumuzu dünyanın en ma­mur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkar­acağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynak­larına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” Bu ideal yalnızca Atatürk’ün değil, aynı zamanda Türk milletinin de idealidir.

3.Hakikati Gerçegi Arama Gücü
– Mustafa Kemal, gerçekçi bir insandı. Gerek dış politikada gerekse iç politikada hiç hayalci olma­mış,
milleti gerçekleşmesi mümkün olmayan emeller peşinde koşturmamıştır.
– “Bizim; akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.” sözü bu özelliğine en gü­zel örnektir.

4. Çok Cepheliliği Yönlülüğü
– Mustafa Kemal, üstün bir komutan eşsiz bir devlet adamıdır.

– O, pek çok alanda ortaya koyduğu görüşleriyle milletini aydınlatmış; kalkınmanın, gelişmenin ve çağ­daşlaşmanın yollarını göstermiştir.

– Mustafa Kemal, hem fikir hem de hareket adamıdır.

– Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamakla kalmamış aynı zamanda bu görüşlerini uygulamıştır.

– Mustafa Kemal, bu özelliklerinin yanında kendine güveni, göreve bağlılığı, çabuk ve doğru karar verme gücü ile de çok cepheli bir önderdir.

5. Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi
– Mustafa Kemal, gerçekleştirdiği büyük ve küçük bütün işlerinden sonra gurura veya büyüklenmeye kapılmamıştır. Kendisine farklı davranılmasından hoşlanmazdı.

– “Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur.” sözü bu özelliğini vurgulamaktadır.

– Mustafa Kemal, hayatı boyunca yapacağı bütün işlerde şu şekilde düşünürdü: “Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.”

– Çanakkale Savaşları sırasında cephanesi olmayan asker karşısında süngü tak emrini vermesi onun : zor durumlarda bile ümitsizliğe düşmediğini göstermektedir.

6. İleri Görüşlülüğü
– Mustafa Kemal, olayların gelişmesini sezgileriyle değerlendirerek sonucunda neler olabileceğini isabetli bir şekilde tespit ederdi. Onun ileri görüşlülüğü­nü gösteren pek çok örnek vardır.

– “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de gör­mesi ve bilmesi gereklidir.” sözü bu özelliğini gös­terir.

– Çanakkale Savaşlarında düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin etmesi, II. Dünya Savaşı’nın çıkacağı 1932′de bir yurt gezisinde “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde bırakılamaz.” diyerek ilerde Hatay’ın ana vatana katılacağını belirtmesi onun bu özeliğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

7. Yöneticiliği
– Mustafa Kemal, üstün nitelikli ve çok yönlü bir yöneticiydi.

– O, bu özelliğini cephede, mecliste ve cumhur­başkanlığı makamında bütün yönleriyle ortaya koy­muştur.

– Atatürk’ün yöneticilik özelliklerinden biri, yeri ve zamanında en doğru kararı alması ve bunu taviz
vermeden uygulamasıdır. Onun başarısının sırrı bu özelliğinde yatmaktadır.

– Yapacağı işlerde ani kararlar vererek değil, uzun uzun iyice düşündükten sonra ve sırası geldikçe uygulama safhasına koyarak başarılı olmasını bilmiştir.

– “Bir işi zamansız yapmak o işi bozmak, başa­rısızlığa uğratmaktır. Her şey sırasında ve zama­nında yapılmalıdır.” diyerek yöneticilikte nasıl başarılı olunacağını göstermiştir.

8. Eğitimciliği
– Mustafa Kemal, birçok alanda olduğu gibi eği­tim alanında da milletimizin çağ atlamasını atılım yap­masını sağlayan büyük bir önderdir.

– Mustafa Kemal, “Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?” sorusuna “Millî Eğitim Bakanı olarak millî kültürü yükseltmeye çalışmak en bü­yük emelimdi.” karşılığını vermiştir.

– Mustafa Kemal, büyük bir eğitimci ve ebedi “başöğretmen”dir. Yeryüzünde onun gibi yazı tahtası başında milletine ders veren başka bir devlet adamı yoktur.

9.Sanatseverliği
– Mustafa Kemal, Türk toplumunun yüksek bir sanat yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu.

– Mustafa Kemal döneminde, sanatçı yetiştiren okullar açıldı. Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

– Mustafa Kemal, her fırsatta sanatçıları ve sa­nat eserlerini takdir ederdi. Sanat ve sanatçıyla ilgili görüşlerini dile getirerek özendirici bir rol oynardı. Onun bu konulardaki sözlerinden bazıları şunlardır: “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bu özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

– Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hafta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr ola­mazsınız.” sözleri sanatseverliğini vurgulamaktadır.

10. İnsan ve Millet Sevgisi
– Mustafa Kemal, bütün davranışlarıyla her şeyden önce, kendi milletine karşı olan sorumluluğunu ortaya koymuştur.

– Türk milletinin şerefi ve hakları söz konusu olduğunda, bunların korunmasını görevlerin en kutsalı saymıştır.

– Onun şu sözleri insan sevgisi hakkındaki dü­şüncelerini çok güzel açıklamaktadır: “En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün etki etmeye­ceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı saymalı gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir.”

11.İyi Kalpliliği
– Mustafa Kemal iyi kalpli, temiz yürekli bir insandı. İnsanlığın huzur ve barış içinde yaşaması için çaba sarf etmişti. Kalbi insan sevgisiyle doluydu.

– İkinci Dünya Savaşı’nın belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı sıralarda Mustafa Kemal, şunları söylemiştir:
“İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirlerine boğazlatmak insani olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir.” “İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirine yaklaştırarak, onları birbirine sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket enerjidir.”

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

Bir yorum

  1. 456 05 Kasım 2013

    atatürkün asker kişiliği hakkında bilgi gönderebilirmisiniz ihtiyaçl çok ta

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mission News Theme by Compete Themes.