Tuğbam » Din » islam ibadet amel felah hadisleri

islam ibadet amel felah hadisleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

islam, ibadet, amel ve felah hadisleri sayfamız buyrun..
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“islam, beþ temel üzerine kurulmuþtur: Allah’ýn birliðine
inanmak, namaz kýlmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, hacca gitmek.”
Ýbn Ömer radýyallahu anh. Müslim.

Bir bedevi gelip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ýslam’ý sordu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, “Günde beþ vakit
namaz,” buyurdu.
Adam sordu: “Bunlardan baþka namaz kýlmam gerekir mi?”
“Hayýr, ancak nafile olarak kýlabilirsin.” Sonra þöyle buyurdu: “Ramazanda oruç tutmak.”
“Bunun dýþýnda oruç var mýdýr?”
“Hayýr, ancak nafile olarak tutabilirsin.” Sonra ona zekatý da
anlattý.
“Bundan baþka bir þey vermem gerekir mi?”
“Hayýr, nafile olarak verebilirsin.”
Sonra adam, arkasýný dönüp giderken: “Bunlarý aynen, yaparým, ne eksik, ne de fazla!” dedi.
Ardýndan, Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellem þöyle bu yurdu: “Sözünde durur da dediklerini yaparsa, cennete girer.”
Enes radýyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhý ve selleme dedým ki ” iþte seninle beraber kimler var?”
“Bir hür kiþi, bir de köle…
“Ýslam nedir?”
“Hoþ söz söylemek ve yemek yedirmek.” “Ýman nedir?”
“Sabýr ve hoþgörü…”
“Hangi Ýslam en üstündür?”
“Müslümanlarýn, elinden ve dilinden esenlikte olduðu kiþininki…”
“Hangi iman üstündür?” “Güzel ahlak.” “Hangi namaz üstündür?”
“Ayakta durma süresi uzun olan namaz.” “Hangi hicret üstündür?”
“Rabbinin hoþlanmadýklarýndan uzak durman.”
Amr radýyallahu anh. Taberani

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, güçlükte, kolaylýkta, neþeli ve kederli hallerde, onu dinleyip itaat edeceðime dair biat edip, söz verdim. Yine, bize karþý yaptýðý tercihlerde, ehline karþý herhangi bir iþte tartýþmayacaðýmýza, nerede olur sak olalým hakký söyleyeceðimize, Allah uðrunda kýnayýcýnýn kýnamasýndan korkmayacaðýmýza dair biat edip, söz verdik.
Ubade radýyallahu anh. Buhari

Ensardan bir grup kadýnla, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ýslam üzerinde biat etmek üzere geldik ve þöyle dedik:
“Allah’a hiçbir þeyi ortak koþmamaya, hýrsýzlýk yapmamaya, zina etmemeye, çocuklarýmýzý öldürmemeye, iftira atmamaya, hayýrlý iþlerde sana baþ kaldýrmamaya söz verip, biat ettik.”
Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
“Takat oranýnda, gücünüz yettikçe…”
“Allah ve Resulü, bize kendimizden daha merhametlidir. Ey Allah’ýn Resülü, gel de sana biat edeim!” deyince, þöyle buyurdu:
“Ben kadýnlarla tokalaþmam, yüz kadýna olan sözüm, tek kadýna gibidir.”
Umeyme radýyallahu anha.

Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ýþin baþý Ýslam, direði namaz, zirvesi cihaddýr.”
Muaz radýyaliahu anh. Tirmizi

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir